Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Vapro basisoperator vlakglas

Een competentiegerichte opleiding
Aan de opleiding VAPRO Basisoperator Vlakglas ligt het VAPRO CGO (Competentie Gericht Opleiden) model ten grondslag. Het belangrijkste uitgangspunt van dit competentiegerichte model is dat het leren op de werkplek zelf plaatsvindt. De deelnemer krijgt werkboeken, die hij in de praktijk uitvoert, op zijn werkplek dus. Die werkboeken bestaan uit een aantal praktijkopdrachten. Om die opdrachten goed te doen, moet de deelnemer ook regelmatig theorie bestuderen. Hij krijgt echter even zo vaak opdrachten om allerlei taken uit te voeren, een collega vragen te stellen, etcetera.

Opleiden via werkboeken is bijzonder effectief. De deelnemer leert datgene dat hij daadwerkelijk nodig heeft in de praktijk en kan in een reële situatie zijn competenties ontwikkelen. De werkboeken zijn bovendien zo opgezet dat ze voldoende breedte en diepte van de opleiding bewerkstelligen.

Samenwerking tussen VAPRO en de glasbranche
De VAPRO Basisoperator Vlakglas opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen de vlakglasbranche en VAPRO. De opleiding wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Glas. VAPRO is eindverantwoordelijk voor de examinering. VAPRO vervult tijdens de opleiding een belangrijke rol bij zowel de begeleiding van bedrijven en deelnemers als bij de examinering van de deelnemers.
De branchekleuring van deze opleiding is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV).

Diploma
De VAPRO Basisoperator Vlakglas opleiding bestaat uit twee blokken, van elk vier werkboeken (8 totaal). De toetsing bestaat uit diverse onderdelen. Zo doet de doet de deelnemer na elk werkboek een voortgangstoets en na elk blok een proeve. Daaruit blijkt of hij voldoende geleerd heeft. Als alle toetsonderdelen succesvol afgesloten worden, ontvangt de deelnemer het VAPRO diploma Basisoperator Vlakglas.

Wat betekent deze opleiding voor uw bedrijf?
Het succes van deze manier van opleiden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de begeleiding die uw bedrijf de deelnemer biedt. Uw bedrijf dient in ieder geval te beschikken over een opleidingscoördinator en bedrijfsbegeleiders/ -beoordelaars. De laatstgenoemden zijn de sleutelfiguren in het opleidingsproces. Zij moeten geschikt zijn voor de begeleidings- en beoordelingstaak en er voldoende tijd voor vrijmaken.

Binnen de opleiding staat de werkplek centraal. Hiervoor zijn op brancheniveau werkplekanalyses (WPA’s) gemaakt, voor zowel glasbewerking als de productie van isolerend dubbelglas. In deze werkplekanalyses staat beschreven welke kennis en vaardigheden per deelproces nodig zijn. De bedrijfsbegeleiders/ -beoordelaars gebruiken de werkplekanalyse bij het beoordelen van de praktijkproef.

Meer informatie in de wegwjizer
In de wegwijzer VAPRO Basisoperator Vlakglas is uitgebreid beschreven wat de opleiding inhoudt voor zowel bedrijf als deelnemer.
Deze wegwijzer kunt u opvragen bij Kenniscentrum Glas.

Werkwijze
De opleiding VAPRO Basisoperator (BO) vlakglas heeft de volgende opbouw:
- twee blokken van elk circa vijf maanden;
- elk blok bestaat uit vier werkboeken;
- de opleiding is – binnen de ruimte die daarvoor wordt geboden – zoveel als mogelijk branchespecifiek ingevuld met behulp van de werkplekanalyses (WPA’s);
- naast de werkboeken kan de deelnemer eventueel ook workshops volgen;
- werkboek 1 tot en met 7 wordt afgesloten met een voortgangstoets;
- de deelnemer dient voldoende te scoren op de onderdelen Nederlands (aan de hand van een portfolio) en Leren, Loopbaan en Burgerschap
(2 mondelinge toetsen).
- de deelnemer sluit elk blok af met een proeve, bestaande uit een observatie en een praktijkproef.

Cursusduur
De cursus duurt 1 jaar.

Kosten
Op aanvraag door middel van een offerte.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per bedrijf en gelden per jaar per deelnemer.